Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
argute
argute
[ɑ:'gju:t]
tính từ
tinh khôn, sắc sảo
the thé (tiếng)


/ɑ:'gju:t/

tính từ
tinh khôn, sắc sảo
the thé (tiếng)

Related search result for "argute"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2024 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.