Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
balance-sheet
balance-sheet
['bæləns∫i:t]
danh từ
(thương nghiệp) bản ghi chép số tiền thu và chi, cho thấy sự chênh lệch giữa tổng thu và tổng chi; tờ quyết toán


/'bælənsʃi:t/

danh từ
(thương nghiệp) tờ quyết toán

Related search result for "balance-sheet"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2024 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.