Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
boxing-gloves
boxing-gloves
['bɔksiηglʌvz]
danh từ số nhiều
găng đánh quyền Anh


/'bɔksiɳglʌvz/

(bất qui tắc) danh từ số nhiều
găng đánh quyền Anh

Related search result for "boxing-gloves"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.