Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
cattishness
cattishness
['kæti∫nis]
Cách viết khác:
cattiness
['kætinis]
danh từ
tính chất giống mèo
tính nham hiểm, tính nanh ác


/'kætiʃnis/ (cattiness) /'kætinis/

danh từ
tính chất giống mèo
tính nham hiểm, tính nanh ác

Related search result for "cattishness"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.