Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
compliment

compliment
['kɔmplimənt]
danh từ
(compliment on something) lời khen, lời ca tụng
one likes to hear compliments on one's appearance
người ta thích nghe khen ngợi dáng vẻ của mình
she paid me a very charming compliment on my paintings
cô ta đã có một lời khen rất có duyên về các bức tranh của tôi
these beautiful flowers are a compliment to the gardener's skill
những bông hoa đẹp này là lời khen ngợi tài năng của người làm vườn
(số nhiều) lời thăm hỏi, lời chúc mừng
please give him my compliments
xin cho tôi gửi lời thăm hỏi ông ta
my compliments to your husband
cho tôi gửi lời chào ông nhà
with Mr. X's compliments
với lời thăm hỏi của ông X, với lời chào của ông X (công thức viết trên tài liệu gửi cho, trên quà tặng...)
to angle (fish) for compliments
cố tìm cách để được khen
compliments of the season
lời chúc lễ Nô-en, lời chúc mừng năm mới...
to return the compliments
đáp lại lời thăm hỏi; đáp lại lời chúc tụng
tặng quà lại
a left-handed compliment
lời khen không thành thực
ngoại động từ
(to compliment somebody on something) khen ngợi, ca ngợi, ca tụng


/'kɔmplimənt/

danh từ
lời khen, lời ca tụng
to pay (make) a compliment to somebody khen ngợi ai; ca tụng ai
(số nhiều) lời thăm hỏi, lời chúc mừng
give him my compliments xin cho tôi gửi lời thăm hỏi ông ta
with Mr. X's compliments với lời thăm hỏi của ông X, với lòi chào của ông X (công thức viết trên tài liệu gửi cho, trên quà tặng...)
(từ cổ,nghĩa cổ) quà tặng, quà biếu, tiền thưởng !to angle (fish) for compliments
câu lời khen !compliments of the season
lời chúc lễ Nô-en, lời chúc mừng năm mới... !to return the compliments
đáp lại lời thăm hỏi; đáp lại lời chúc tụng
tặng quà lại

ngoại động từ
khen ngợi, ca ngợi, ca tụng
to compliment somebody on something khen ngợi ai về cái gì
(từ cổ,nghĩa cổ) tặng biếu
to compliment somebody with something biếu ai cái gì

Related search result for "compliment"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2024 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.