Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
composing-machine
composing-machine
[kəm'pouziηmə,∫i:n]
danh từ
(ngành in) máy sắp chữ


/kəm'pouziɳmə,ʃi:n/

danh từ
(ngành in) máy sắp chữ

Related search result for "composing-machine"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2023 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.