Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
compotation
compotation
[,kəmpə'tei∫n]
danh từ
sự chén chú chén anh


/,kəmpə'teiʃn/

danh từ
sự chén chú chén anh

Related search result for "compotation"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2019 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.