Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
decoration

decoration
[,dekə'rei∫n]
danh từ
sự trang hoàng
đồ trang hoàng, đồ trang trí
huân chương; huy chương


/,dekə'reiʃn/

danh từ
sự trang hoàng
đồ trang hoàng, đồ trang trí
huân chương; huy chương

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "decoration"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.