Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
detectable
detectable
[di'tektəbl]
Cách viết khác:
detectible
[di'tektəbl]
tính từ
có thể dò ra, có thể tìm ra, có thể khám phá ra, có thể phát hiện ra
có thể nhận thấy, có thể nhận ra


/di'tektəbl/ (detectible) /di'tektəbl/

tính từ
có thể dò ra, có thể tìm ra, có thể khám phá ra, có thể phát hiện ra
có thể nhận thấy, có thể nhận ra

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "detectable"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.