Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
diarise
diarise
Xem diarize


/'daiətaiz/ (diarise) /'daiətaiz/

động từ
ghi nhật ký; giữ nhật ký

Related search result for "diarise"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2019 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.