Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
elope
elope
[i'loup]
nội động từ
(to elope with somebody) chạy trốn với người yêu (nhất là để cưới nhau)
the young couple eloped because their parents wouldn't let them marry
đôi trai gái trẻ đã trốn đi vì cha mẹ không cho phép chúng cưới nhau


/i'loup/

nội động từ
trốn đi theo trai
trốn đi

Related search result for "elope"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2024 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.