Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
eloquent
eloquent
['eləkwənt]
tính từ
hùng biện, có khả năng hùng biện


/'eləkwənt/

tính từ
hùng biện, hùng hồn

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "eloquent"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2023 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.