Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
employable
employable
[im'plɔiəbl]
tính từ
(nói về người) có thể dùng được, có thể thuê được


/im'plɔiəbl/

tính từ
có thể dùng được, có thể thuê làm (gì) được

Related search result for "employable"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.