Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
felinity
felinity
[fi'liniti]
danh từ
sự giả dối, sự thơn thớt nói cười bên ngoài


/fi'lisiti/

danh từ
sự giả dối; sự nham hiểm (của sự thơn thớt nói cười bề ngoài)

Related search result for "felinity"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2024 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.