Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
flail

flail
[fleil]
danh từ
cái néo
cái đập lúa
ngoại động từ
đập (lúa...) bằng cái đập lúa
vụt, quật


/fleil/

danh từ
cái néo
cái đập lúa

ngoại động từ
đập (lúa...) bằng cái đập lúa
vụt, quật

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "flail"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.