Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
humpback

humpback
['hʌmpbæk]
Cách viết khác:
hunchback
['hʌnt∫bæk]
danh từ
lưng gù, lưng có bướu
người gù lưng


/'hʌmpbæk/ (hunchback) /'hʌntʃbæk/

danh từ
lưng gù, lưng có bướu
người gù lưng

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "humpback"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.