Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
iamb
iamb
['aiæm]
Cách viết khác:
iambus
[ai'æmbəs]
như iambus


/ai'æmbəs/ (iamb) /'aiæmb/

danh từ, số nhiều iambi
nhịp thơ iambơ (hai âm tiết, một ngắn một dài)

Related search result for "iamb"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2024 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.