Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
impolite

impolite
[,impə'lait]
Cách viết khác:
unpolite
[,ʌnpə'lait]
tính từ
vô lễ, vô phép, bất lịch sự


/,impə'lait/ (unpolite) /,impə'laitnis/

tính từ
vô lễ

Related search result for "impolite"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2024 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.