Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
inexorability
inexorability
[in,eksərə'biliti]
Cách viết khác:
inexorableness
[in'eksərəblnis]
danh từ
tính không lay chuyển được, tính không động tâm, tính không mủi lòng


/in,eksərə'biliti/ (inexorableness) /in'eksərəblnis/

danh từ
tính không lay chuyển được, tính không động tâm, tính không mủi lòng

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "inexorability"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2023 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.