Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
insurability
insurability
[in,∫uərə'biliti]
danh từ
tính có thể bảo hiểm được


/in,ʃuərə'biliti/

danh từ
tính có thể bảo hiểm được

Related search result for "insurability"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2024 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.