Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
inexorable
inexorable
[in'eksərəbl]
tính từ
không lay chuyển được, không động tâm, không mủi lòng


/in'eksərəbl/

tính từ
không lay chuyển được, không động tâm, không mủi lòng

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "inexorable"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2024 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.