Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
insurable
insurable
[in'∫uərəbl]
tính từ
có thể bảo hiểm được


/in'ʃuərəbl/

tính từ
có thể bảo hiểm được

Related search result for "insurable"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2023 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.