Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
injurious
injurious
[in'dʒuəriəs]
tính từ
gây tổn thương; có hại
smoking is injurious to health
hút thuốc có hại cho sức khoẻ
bất công; làm nhục
injurious treatment by somebody
bị ai đối xử bất công
injurious remarks
những lời nhận xét có tính cách lăng nhục


/in'dʤuəriəs/

tính từ
có hại, làm hại
thoá mạ

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "injurious"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2023 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.