Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
inoperable
inoperable
[in'ɔpərəbl]
tính từ
không mổ được (ung thư...)


/in'ɔpərəbl/

tính từ
không mổ được (ung thư...)

Related search result for "inoperable"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2024 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.