Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
intromittent
intromittent
[,introu'mitənt]
tính từ
để đưa vào, để đút


/,introu'mitənt/

tính từ
để đưa vào, để đút

Related search result for "intromittent"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.