Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
leniency
leniency
['li:niənsi]
Cách viết khác:
lenience
['li:niəns]
như lenience


/'li:njəns/ (leniency) /'li:njənsi/

danh từ
tính nhân hậu, tính hiền hậu, tính khoan dung

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "leniency"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.