Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
manageable
manageable
['mænidʒəbl]
tính từ
có thể quản lý, có thể trông nom
có thể điều khiển, có thể sai khiến
dễ cầm, dễ dùng, dễ sử dụng


/'mænidʤəbl/

tính từ
có thể quản lý, có thể trông nom
có thể điều khiển, có thể sai khiến
dễ cầm, dễ dùng, dễ sử dụng

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "manageable"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.