Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
paronym
paronym
['pərounim]
danh từ
(ngôn ngữ học) từ tương tự


/'pærənim/

danh từ
(ngôn ngữ học) từ tương tự

Related search result for "paronym"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.