Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
practicable
practicable
['præktikəbl]
tính từ
khả thi, có thể thực hiện được, có thể thực hành được
a practicable suggestion
một đề nghị khả thi
có thể qua lại được, thích hợp dùng cho việc giao thông (đường sá, bến phà..)
(sân khấu) thực (cửa sổ...)


/'præktikəbl/

tính từ
làm được, thực hiện được, thực hành được
dùng được, đi được, qua lại được (đường xá, bến phà)
(sân khấu) thực (cửa sổ...)

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "practicable"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2024 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.