Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
operable
operable
['ɔpərəbl]
tính từ
(y học) có thể mổ được
operable cancer
ung thư có thể mổ được


/'ɔpərəbl/

tính từ
có thể làm được, có thể thực hiện được, có thể thi hành được
(y học) có thể mổ được

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "operable"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2024 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.