Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
prating
prating
['preitiη]
tính từ
nói huyên thiên; nói ba láp


/'preitiɳ/

tính từ
nói huyên thiên; nói ba láp

Related search result for "prating"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.