Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
pravity
pravity
['præviti]
danh từ
(từ hiếm,nghĩa hiếm) sự sa đoạ, sự đồi bại, sự suy đồi
sự hỏng, sự thiu thối, sự thối rữa (đồ ăn...)


/'præviti/

danh từ
(từ hiếm,nghĩa hiếm) sự sa đoạ, sự đồi bại, sự suy đồi
sự hỏng, sự thiu thối, sự thối rữa (đồ ăn...)

Related search result for "pravity"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.