Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
pullulation
pullulation
[,pʌlju'lei∫n]
danh từ
sự mọc mầm, sự nảy mầm
sự sinh sản nhanh, sự nảy nở nhiều
(nghĩa bóng) sự nảy sinh, sự phát sinh (thuyết...)


/,pʌlju'leiʃn/

danh từ
sự mọc mầm, sự nảy mầm
sự sinh sản nhanh, sự nảy nở nhiều
(nghĩa bóng) sự nảy sinh, sự phát sinh (thuyết...)

Related search result for "pullulation"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.