Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
purely
purely
['pjuəli]
phó từ
hoàn toàn, chỉ là
purely by accident
hoàn toàn do ngẫu nhiên


/'pjuəli/

phó từ
hoàn toàn, chỉ là
trong, trong sạch; trong trắng

Related search result for "purely"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2024 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.