Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
ratter
ratter
['rætə]
danh từ
chó bắt chuột
(nghĩa bóng) người tráo trở


/'rætə/

danh từ
chó bắt chuột
(nghĩa bóng) người tráo tr

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "ratter"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.