Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
rettery
rettery
['ritəri]
danh từ
chỗ giầm đay gai


/'retəri/

danh từ
chỗ giầm đay gai

Related search result for "rettery"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.