Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
recopy
recopy
[ri:'kɔpi]
ngoại động từ
chép lại, sao lại


/'ri:'kɔpi/

ngoại động từ
chép lại, sao lại

Related search result for "recopy"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2024 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.