Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
reoccupy
reoccupy
[ri:'ɔkjupai]
ngoại động từ
chiếm lại, giành lại


/'ri:'ɔkjupai/

ngoại động từ
chiếm lại

Related search result for "reoccupy"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2024 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.