Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
roseola
roseola
[rou'zi:ələ]
Cách viết khác:
rose-rash
['rouz'ræ∫]
danh từ
(y học) ban đào


/rou'zi:ələ/ (rose-rash) /'rouzræʃ/
rash) /'rouzræʃ/

danh từ
(y học) ban đào

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "roseola"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.