Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
sacra
sacra
['seikrə]
danh từ số nhiều của sacrum
như sacrum


/'seikrəm/

danh từ, số nhiều sacra
(giải phẫu) xương cùng

Related search result for "sacra"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2024 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.