Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
salvor
salvor
['sælvə]
danh từ
tàu cứu; người đến cứu


/'sælvə/

danh từ
tàu cứu; người đến cứu

Related search result for "salvor"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.