Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
sauna

sauna
['sɔ:nə]
danh từ
sự tắm hơi; nhà tắm hơi, phòng tắm hơi


/'saunə/

danh từ
sự tắm hơi
nhà tắm hơi

Related search result for "sauna"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2024 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.