Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
secret

secret
['si:krit]
tính từ
(secret from somebody) thầm kín; bí mật
this news must be kept secret
tin này phải giữ bí mật
a secret marriage, document, meeting
đám cưới, tài liệu, cuộc họp bí mật
to keep something secret from one's family
giấu gia đình chuyện gì
kín đáo, không tuyên bố, không công khai
secret treaty
một hiệp ước bí mật
secret society
hội kín
I'm a secret fan of soap operas on TV
đâu có ai biết tôi là người mê các chương trình tâm lý xã hội nhiều kỳ trên TV
hẻo lánh, yên tĩnh (về địa điểm)
my secret cottage in the country
ngôi nhà tranh khuất nẻo của tôi ở nông thôn
danh từ
điều bí mật
to keep a (the) secret
giữ một điều bí mật
an open secret
sự việc/vấn đề tưởng là bí mật, nhưng hoá ra ai cũng biết
he made no secret of his dislike for me
nó chẳng giấu gì việc nó ghét tôi; nó ghét tôi ra mặt
to let somebody in on a secret
cho ai biết một điều bí mật
bí quyết
the secret of success
bí quyết (để) thành công
the secret of health is temperance
bí quyết của sức khoẻ là sự điều độ
điều bí ẩn; sự huyền bí
the secrets of nature
những bí ẩn của thiên nhiên
to be in the secret
là người được biết điều bí mật
in secret
không để người khác biết; bí mật


/'si:krit/

tính từ
kín đáo, thầm kín, bí mật; riêng tư
secret treaty một hiệp ước bí mật
this news must be kept secret tin này phải giữ bí mật
the secret parts chỗ kín (bộ phận sinh dục)
secret society hội kín
kín mồm kín miệng
khuất nẻo, cách biệt (nơi chốn...)

danh từ
điều bí mật
to keep a (the) secret giữ một điều bí mật
an open secret điều bí mật ai cũng biết
sự huyền bí
the secrets of nature sự huyền bí của tạo hoá
bí quyết
the secret of health is temperature bí quyết của sức khoẻ là điều độ
(số nhiều) chỗ kín (bộ phận sinh dục) !to be in the secret
là người được biết điều bí mật

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "secret"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2023 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.