Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
side-kick


/'saidkik/

danh từ
(từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (từ lóng) bạn nối khố, bạn tri kỷ
người cộng tác, người đồng mưu

Related search result for "side-kick"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.