Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
stannic
stannic
['stænik]
tính từ
(hoá học) Stannic
stannic acid
axit stannic


/'stænik/

tính từ
(hoá học) Stannic
stannic acid axit stannic

Related search result for "stannic"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2024 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.