Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
sthenic
sthenic
['sθenik]
tính từ
(y học) cường tim mạch (bệnh)


/'sθenik/

tính từ
(y học) cường tim mạch (bệnh)

Related search result for "sthenic"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2024 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.