Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
swadeshi
swadeshi
[swə'dei∫i]
danh từ
phong trào bài trừ hàng ngoại (Ấn độ)


/swə'deiʃi/

danh từ
phong trào bài trừ hàng ngoại (Ân độ)

Related search result for "swadeshi"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.