Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
synchronous
synchronous
['siηkrənəs]
tính từ
đồng thời; đồng bộ (như) synchronicđồng bộ

/'siɳkrənəs/

tính từ
đồng thời; đồng bộ ((cũng) synchronic)

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "synchronous"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.