Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
theologize
theologize
[θi'ɔlədʒaiz]
nội động từ
lập luận theo thần học
nghiên cứu về thần học


/θi'ɔlədʤaiz/

nội động từ
lập luận theo thần học
nghiên cứu về thần học

Related search result for "theologize"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.