Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
thorium

thorium
['θɔ:riəm]
danh từ
(hoá học) Thori


/'θɔ:riəm/

danh từ
(hoá học) Thori

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "thorium"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2024 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.